Онлайн помощник

за вашите услуги и устройства

начало / обши условия

 

 

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА MTEL ПОМОЩНИК

1. Настоящите Общи условия (за краткост ОУ), уреждат условията и отношенията по повод достъпа и ползване на портала help.mtel.bg (за краткост Mtel Помощник) между „Мобилтел" EАД (за краткост Мобилтел) с ЕИК: 131468980 и седалище и адрес на управление: гр. София 1309, район "Илинден", ул. "Кукуш" № 1 и всяко едно физическо и/или юридическо лице и/или друг правен субект (за краткост Потребител), който ползва предоставяните от Мобилтел обществени електронни съобщителни услуги или други услуги.

2. Потребителят се обвързва и се задължава да спазва настоящите ОУ при осъществяване на което и да е от следните действия: зареждане (отваряне) на Интернет страницата на Mtel Помощник; осъществяване на достъп до и/или в Mtel Помощник; отваряне, зареждане, копиране, изтриване или други действия свързани със свален от Mtel Помощник файл и/или информация; както и при осъществяване на конклудентни действия във връзка с посочените.

3. Достъпът до Mtel Помощник и неговата функционалност се осъществява посредством зареждане на портала help.mtel.bg. Мобилтел си запазва правото едностранно да определя и променя както отделните функции, опции, услуги и/или специалните раздели на Mtel Помощник (при наличие на такива), така и изискванията за достъп до тях.

4. Целта на Mtel Помощник е да се предостави информация в електронен вид на Потребителя, която да му помогне да борави по-добре с оборудването, предоставено му от Мобилтел, да диагностицира и отстранява сам проблеми, свързани с оборудването и/или услугите и пр. Предоставената в Mtel Помощник информация се отнася само и единствено за предоставяните услуги от и оборудването на Мобилтел.

5. Съдържанието на портала Mtel Помощник е обект на права на интелектуална собственост на Мобилтел, освен ако е посочено друго. Всяко копиране, разпространение и/или осъществяване на други правни и фактически действия относно съдържанието на портала Mtel Помощник без съгласието на Мобилтел, доколкото не е изрично разрешено, е забранено и е нарушение на Закона за авторското право и сродните му права и други приложими нормативни актове и подлежи на съответни санкции. Мобилтел предоставя на Потребителя единствено неизключително, непрехвърлимо право за лично ползване, включващо възпроизвеждане на съдържанието на портала Mtel Помощник само на устройства за лична употреба на Потребителя, като не се предоставят никакви права освен тези за лично ползване и не се гарантира нищо във връзка с качеството, възможността за ползване, претенции от трети лица спрямо Потребителя във връзка с ползването на съдържанието. Потребителят няма право да използва информацията, файловете и/или други публикувани данни в портала Mtel Помощник за отправяне на претенции към Мобилтел, като в случай, че Потребителят наруши тази забрана, Потребителят дължи на Мобилтел неустойка в размер на претенцията. Всякаква информация, данни, произведения и др., с изключение на лични данни, изпратени от Потребители до Мобилтел, се считат за неконфиденциални, като лицето, което ги изпраща, отговаря за законосъобразността на съдържанието им и правото да се разпространяват, като изпращането им дава право на Мобилтел да ги ползва свободно, както намери за добре.

6. Потребителят има право да предостави за публикуване в портала Mtel Помощник определена информация, като се съгласява и декларира, че предоставя/публикува информацията доброволно и безплатно и без да претендира от Мобилтел каквото и да е възнаграждение и/или обезщетение и/или някаква друга престация. Потребителят дава своето изрично съгласие Мобилтел безвъзмездно да използва информацията, както сметне за добре. Потребителят изцяло носи отговорност за достоверността и законосъобразността на тази информация и за правото същата да се разпространява. Мобилтел не носи отговорност за публикуваната информация, включително но не само дали информацията е достоверна, законосъобразна и/или съдържа лични данни. В случай че възникне спор, относно дадена публикувана информация и Мобилтел претърпи вреда от това, Потребителят се задължава да възстанови незабавно на Мобилтел причинената вреда.

7. С ползване на информация от портала Mtel Помощник, Потребителят поема изцяло отговорността за своите действия, включително, но не само, при установяване и отстраняване на проблеми по повод оборудването и/или услугите, при пренастройване на софтуер и/или оборудване и всякаква друга дейност, свързана с оборудването и/или услугите, предоставяни от Мобилтел, и/или с информацията от портала Mtel Помощник.

8. Потребителят на своя отговорност използва и извършва действията, съгласно посочената в портала Mtel Помощник информация. В тази връзка Мобилтел не носи отговорност за повреди на оборудването, предоставено от Мобилтел на Потребителя, както и за повреди и/или настъпили вреди на оборудването, собственост на Потребителя, както и за всякакви вреди, настъпили за Потребителя, ако последният не е изпълнил стъпките и указанията в инструкциите и/или информацията в Mtel Помощник или въпреки, че ги е изпълнил, е настъпила повреда и/или вреда.

9. Мобилтел не носи отговорност за настъпили вреди и/или други последици от неспазването от страна на Потребителя на настоящите ОУ и/или указанията в портала Mtel Помощник.

10. Мобилтел не носи отговорност пред Потребителя и за:

а) загуби, пропуснати ползи и други вреди, причинени на Потребителя в резултат от ползване на портала Mtel Помощник от негова страна, както и за невъзможността да се ползва самия портал, както и в резултат от достъп и/или ползване на самия портал Mtel Помощник;

б) неспособността на Потребителя да ползва информацията и/или услугите и/или самия портал Mtel Помощник;

в) претенции на трети лица срещу Потребителя по повод ползване на информацията и/или услугите и/или самия портал Mtel Помощник.

11. Мобилтел не дава гаранции (изрични или подразбиращи се) и не носи отговорност относно информация, съдържание, услуги, функционирането и възможностите за достъп до портала Mtel Помощник. При несъответствие на портала Mtel Помощник с изисквания и/или желанията и/или вижданията на Потребител, единственото право, което същият има, е да спре своя достъп до портала Mtel Помощник и да не ползва същия.

12. Мобилтел не носи отговорност, ако при нарушения на работоспособността на програмното или техническото осигуряване на други оператори в Интернет или на телекомуникационните връзки в и/или извън страната, Потребителят не може да ползва частично или напълно възможностите на портала Mtel Помощник, както и предоставяните чрез него информация, функционалност и/или услуги.

13. Mtel Помощник, достъпа до него, предлаганите в него услуги и/или настоящите ОУ могат да бъдат променени от Мобилтел по всяко време. Промените влизат в сила от момента на осъществяване на съответната промяна и/или от публикуване на същата в Mtel Помощник и/или от друг изрично посочен от Мобилтел момент.

15. Отношенията по повод достъпа и ползване на портала Mtel Помощник се прекратяват с прекратяване на облигационните отношения по повод ползването на предоставяните от Мобилтел на Потребителя обществени електронни съобщителни услуги или други услуги. След прекратяване на облигационните отношения, лицето не може да ползва портала Mtel Помощник, а ако осъществи това - лицето ползва портала Mtel Помощник на своя отговорност и Мобилтел не носи отговорност за това.

16. За всички неуредени в тези Условия въпроси се прилага действащото в Република България законодателство.

17. При възникване на спорове Потребителят и Мобилтел полагат усилия за доброволното им уреждане по взаимно споразумение. При непостигане на съгласие всяка от страните може да отнесе спора за решаване от компетентен съд.